Om Rapporten

Ny rapport: Stor ökning av ideella - men många församlingar saknar tydlig strategi för arbetet

Antalet frivilliga ledare inom Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet har ökat kraftigt under 2000-talet – trots att antalet deltagare i verksamheterna har minskat. Samtidigt är möjligheterna begränsade för den som i vuxen ålder vill engagera sig ideellt inom Svenska kyrkan.

Det framkommer i den nya rapporten Av fri vilja på fri tid – ideellt arbete i Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet på 2020-talet.

Studien har undersökt vilka som arbetar ideellt inom Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet och vad som är deras drivkrafter. Studien undersöker också hur Svenska kyrkans församlingar arbetar för att rekrytera och behålla frivilliga till sin verksamhet. Jämförelser görs med en motsvarande studie från 1998.

Trots stora samhällsförändringar sedan den förra studien är mycket sig likt. Den vanligaste orsaken till att börja arbeta ideellt är att en person helt enkelt har fått frågan och därmed upplever sig bli tagen i anspråk. Vanliga motiv till att engagera sig ideellt är en vilja att hjälpa och att arbetet upplevs meningsfullt. Men även sådant som kan sägas främst gagna individen själv lyfts fram, som att ideellt arbete ger ökad självkänsla och status.

En förändring är ett ökat ideellt engagemang. Trots att antalet deltagare i Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet tydligt minskat under 2000-talet har antalet ideella inom verksamheten ökat kraftigt. Exempelvis minskade andelen konfirmerade 15-åringar mellan 1998 och 2019 från 47 till 22 procent, samtidigt som andelen frivilliga ledare inom konfirmandverksamheten nästan har fördubblats under samma period. Rapporten visar att fler ideella delvis är en effekt av målmedvetet arbete. Församlingar som har en genomarbetad strategi för att rekrytera och utveckla ideella krafter har fler frivilliga medarbetare, och dessa har ökat under 2000-talet. Fortfarande saknar dock majoriteten av Svenska kyrkans församlingar en tydlig plan för att rekrytera och behålla frivilligarbetare. Ungas engagemang tenderar att avta efter några år, och för den som i vuxen ålder söker en ideell uppgift inom Svenska kyrkan är utbudet på många platser begränsat.

- Det ideella arbetet har stärkts under 2000-talet. Det har blivit vanligare att erbjuda olika former av utbildning, stöd och fördjupning. Men studien gör tydligt att det finns mer att göra. För församlingarna är det en utmaning att ge utrymme för ett mer långsiktigt engagemang med möjlighet för frivilliga att få växa i ansvar och i sin tro, säger Sara Fransson, forskare vid Svenska kyrkans forsknings- och analysenhet, och en av medförfattarna till rapporten.

Bakgrund
Rapporten Av fri vilja på fri tid – ideellt arbete i Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet på 2020-talet är framtagen av Svenska kyrkan i samarbete med Marie Cederschiöld högskola (tidigare Ersta Sköndal Bräcke högskola). Rapportförfattare är Sara Fransson, Jonas Bromander och Johan von Essen.

Studien baserar sig på verksamhetsstatistik från Svenska kyrkan, samt på en enkätundersökning som genomförts vid två tillfällen, 1998 och 2021. Enkäten har gått ut till anställda och ideella i församlingar i tio stift inom Svenska kyrkan, samt till EFS-distriktet i Västerbotten.

Du hittar rapporten här

Lyssna på Sara Franssons presentation av rapporten (20 min)

Av fri vilja på fri tid – ideellt arbete i Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet from Svenska kyrkan on Vimeo.