Välkommen till idédag 2022!

Välkommen, morgonbön och introduktion av dagen

Maria Wingård, ordförande för Ideellt forum

Helen Olsson, biträdande kyrkoherde, Linköpings domkyrkopastorat Bo Holgersson, församlingsrådets ordförande S:t Lars församling Bo Ingelberg, kyrkomusiker, S:t Lars församling

Lokal: S:t Lars kyrka

Av fri vilja på fri tid - lärande och utmaningar ur rapporten.

Sara Fransson, doktor i statsvetenskap och verksam vid forsknings- och analysenheten vid kyrkokansliet i Uppsala
Håkan Apell, församlingspedagog, Kolmårdens församling

Lokal: S:t Lars kyrka

Av fri vilja på fri tid - kyrkan i (civil-) samhället

Johan von Essen, Professor i livsåskådningsvetenskap, Marie Cederschiöld högskola
Gunvor Kruse, ideellt engagerad i Linköpings domkyrkopastorat, reflekterande praktiker

Av fri vilja på fri tid - församlingen som nätverk eller organisation?

Sara Fransson, doktor i statsvetenskap och verksam vid forsknings- och analysenheten vid kyrkokansliet i Uppsala

Catharina Helmersson, kontraktsprost, präst Landeryds församling, reflekterande praktiker

Workshop pass 1

Välj bland 7 utmaningar som Ideellt forum tagit fram ur Av fri vilja på fri tid.

Lokal: Domkyrkoförsamlingens församlingshem, Sensus studieförbund, Stiftskansliet

Utmaning 1

Bort från stuprören

Att församlingen bryter med den stuprörs-organisering som ofta finns, där ideella medarbetare i sitt engagemang endast möter en del av församlingen och dess verksamhet. Speciellt intressant är att få ta del av Sara Franssons analys av den insamlade datan via social nätverksteori.

Utmaning 2

Kompetens

Att församlingen tar till vara på kompetensen hos ideella medarbetare i alla åldrar.

Utmaning 3

Utvecklingsplan

Att det finns en genomarbetad utvecklingsplan för hållbart ideellt medarbetarskap i församlingen.

Utmaning 4

Fortbildning och fördjupning

Att församlingen erbjuder fortbildning och fördjupning av kristen tro för alla medarbetare.

Utmaning 5

Eldsjälar och kärntrupp

Att Svenska kyrkans professionalisering, kultur och strukturer inte ska vara ett hinder för personer, som genom växande i engagemang och ansvar, vill bli en eldsjäl och del av en kärntrupp som är med och bär sammanhanget – precis som i övriga civilsamhället.

Utmaning 6

Medarbetarskap och medkrafter

Att ideella, förtroendevalda och anställda medarbetare hittar vägar att bli varandras medkrafter i sina bidrag till det gemensamma uppdrag de har som församling.

Utmaning 7

Rekrytering och kallelse

Att församlingen lär av succén med satsningen på unga ledare och hittar vägar att göra motsvarande strategiska satsningar gentemot andra ålderskategorier och grupper av människor.

Avslutande reflektion

Maria Wingård, ordförande för Ideellt forum